مهندس احمد نادمی

مهندس احمد نادمی

مهندس نادمی مدیر نیکوت مرکز هلند می باشد ، که سابقه مدیریتی بسیار بالا دارد و از مدیران نخبه و حرفه محسوب میشود با سابقه کار بالا …

About the Author