دکتر میلاد عبدالله بیگی

دکتر میلاد عبدالله بیگی

دکتر میلاد عبدالله بیگی مدیر عامل جوان و توانای مرکز  کامپیوتری میلاد و مجموعه نیکوت که کل این مجموعه را مدیریت می کند.

About the Author