مهندس فِدِر واگنر

مهندس فِدِر واگنر

مهندس واگنر مهندس آلمانی تبار و بسیارموفق در زمینه مدیریتی که  یکی از مدیران اصلی مجموعه نیکوت در مقر اتحادیه اروپا می باشد و مدیریت نیکوت در قاره آفریقا را نیز بر عهده دارد.

About the Author