مهندس سمانه رادمنش

مهندس سمانه رادمنش

خانم مهندس رادمنش مدیر ایرانی تبار توانا که مسئولیت مدیریت مجموعه نیکوت در ایالات متحده آمریکا را بر عهده دارد ، و افتخارات زیادی در بخش تکنولوژی و مدیریتی به دست آورده است.

About the Author