پروژه های کامپیوتری
71%

خرید و فروش سایت
94%

قرار دادها
75%

فعالیت ها
80%

ارتباط با ما
85%

میلاد کامپیوتر
75%

فروشگاه
96%

پروژه و خدمات
85%

آموزش و پژوهش
90%

تماس با ما
85%

سرور
75%

ترافیک سایت
65%

ثبت نام در سایت
50%

سرعت سایت
90%

رضایت از سایت
95%

شبکه
80%

ورودی به سایت
65%

امنیت سایت
100%

موتور های جست و جو
90%

ثبت شکایت
5%